O projekcie

W dniu 26 stycznia 2010r.  została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gdzie 85% wydatków zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota  35 940 000,00 PLN.
  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie to kwota 33 782 495,61 PLN

 

Projekt obejmuje swym zakresem rzeczowym budowę nowego obiektu pełniącego funkcje dydaktyczne oraz naukowo-badawcze wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup wyposażenia w postaci aparatury laboratoryjno-dydaktycznej, wyposażenia powstałych pomieszczeń oraz zakup komputerów wraz
z oprogramowaniem.
  Zasadniczą część realizacji projektu stanowić będą roboty budowlane a w późniejszej fazie prace związane z wyposażeniem budynku i zakupem nowego sprzętu.

Przewidywana powierzchnia całkowita nowego obiektu planowana jest się na poziomie 5 646,20 m2.
W nowo powstałym budynku przewidziano stworzenie następujących pomieszczeń: laboratoria, pracownie, sale seminaryjne i audytoryjne oraz innych pomieszczeń dydaktycznych i pomieszczeń pomocniczych. W szczególności będą to m.in: Laboratorium Fizyków Dielektryków, Laboratoriów Fizyki Stosowanej, Pracownie technologiczne, Laboratoria Laserowe, Laboratoria Spektroskopowe, Pracownia Mechatroniki, Pracownia Wytwarzania i Przeróbki, Pracownie biochemiczne, Pracownia Neurodydaktyki, Pracownia cytochemi, Specjalistyczne pracownie komputerowe, Specjalistyczne laboratoria Instytutu Fizyki oraz Techniki.
  Projekt będzie dotyczył dwóch Wydziałów: Geograficzno-Bilogicznego oraz Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego przy czym bezpośrednio zaangażowane będą Instytut Biologii, Instytut Techniki, Instytut Fizyki oraz Katedry Informatyki i Metod Komputerowych. Z infrastruktury będą korzystać głównie studenci oraz kadra naukowa następujących kierunków: Biologia, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Fizyka, Informatyka oraz nowopowstałych Ochrona Środowiska i Chemia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Pedagogical University is one of the best educational institutions in Poland. In order to meet the high standards which are associated with modern scientific and educational facilities, the University has implemented a project entitled "Development of the Pedagogical University named after Commission of National Education in Cracow ".

On 26thofJanuary 2010, the president of the Pedagogical University of Cracow- prof. dr  Michał Śliwa  signed a funding agreement  for the project "Development of the Pedagogical University named after Commission of National Education in Cracow ". The project included building a new construction (which has teaching and researching functions) and also associating edifices. Construction work began in March 2009.

On 27thof September 2010 took place the ceremony of building the foundation act for the construction of a new building in, which was attended by representatives of the city authorities, the Implementing Authority, the General Contractor and invited university academic community.

After thecompletion of construction works in 2012, the purchase of equipment, including laboratory and teaching one, was begun. The inauguration of the new building took place on 14thofOctober 2011. The students of the Faculty of Mathematics and Physical-Technical Institute of Biology began an academic year 2011/2012 in new building.The newly-established  investment is a building with an area of nearly 6000 m2, on which there are 107 rooms  including 28 classrooms, 10 laboratories and 41workrooms.

The Pedagogical University of Cracow, by deciding to expand teaching facilities, significantly increases the level of education in the University. Thus offers students new opportunities.

 

 

 Wizualizacja budynku

 

Wizualizacja budynku